بلاکچین ترا Terra متوقف شد و لونا LUNA به زیر 1 دهم سنت رسید
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۱۰۳۸۶.۲۸ تومان
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۲۲۸۶۷۸۹۱,۳۰۱.۴ تومان