بلاکچین ترا Terra متوقف شد و لونا LUNA به زیر 1 دهم سنت رسید
Terra ClassicTerra Classic
Terra Classic$۰.۰۰۰۱۸۳۰۲۶.۷۲ تومان
TerraClassicUSDTerraClassicUSD
TerraClassicUSD$۰.۰۲۳۲۲۲۸۵۸۵۳.۱۱ تومان