تاریخچه شیبا اینو؛ داغ ترین میم کوین حال حاضر
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۳۰.۳۶۳۵۴۷۶۲۷۲۲۹ تومان