3 رمرزارز سودآور اثبات سهام برای خرید: کاردانو، پتروسوس و اتریوم
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۸۴۷.۶۹۲,۱۴۸,۱۶۹ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۳۲۲۴۱۳۱۶,۰۸۰ تومان