3 رمرزارز سودآور اثبات سهام برای خرید: کاردانو، پتروسوس و اتریوم
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۱۵۲.۴۲۰۴,۸۲۶,۳۵۴ تومان
کاردانوکاردانو
کاردانو$۰.۵۰۵۰۶۷۳۲,۸۱۷ تومان