ترا زنجیره جدیدی راه اندازی می کند: ایردراپ کوین های لونا 2
TerraTerra
Terra<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---