سولانا 20 درصد افزایش یافت زیرا Bonk علاقه جامعه را افزایش داد
سولاناسولانا
سولانا$۵۹.۱۸۳,۰۱۰,۱۲۷ تومان
BonkBonk
Bonk$۰.۰۰۰۰۰۳۸۶۰.۱۹۶۳۳۴۷۴۵۶۵۵ تومان