پتانسیل شیبا اینو SHIBA INU برای رسیدن به 1 دلار: آیا امسال موفق خواهد شد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۱۵۱.۴۴ تومان