شمارش معکوس مورد انتظار شیبا اینو Shiba Inu به پایان می رسد اما شیباریوم Shibarium نیست
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۴۳۱.۴۶ تومان