55000 سال طول می کشد تا شیبا اینو به 1 دلار برسد
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۱۹۰.۳۶۲۵۶۳۶۶۲۹۵۲ تومان