شیبا اینو SHIBA INU کانون توجه را از بیت کوین می دزدد و ارزش خود را ثابت می کند
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۲۳,۸۱۳۱,۰۶۶,۱۵۵,۰۷۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۴۲۰.۵۵۶۰۶۷۹۴۵۹۵۱ تومان