شیبا اینو اعداد بزرگ را طلسم می کند! نه در سود بلکه در سیستم توکن سوزی
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۳۵۱.۰۵ تومان