دارندگان شیبا اینو Shiba Inu برای عبور از زمستان کریپتو به این نکات نیاز دارند
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۲۹۰.۳۴۱۱۳۷۷۶۲۳۷۱ تومان
:ambcrypto.com