قیمت شیبا اینو پس از این شکست صعودی در شرف بهبود است
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۸۰.۶۴۰۲۸۶۲۴۵۶۱۶ تومان