شیبا اینو باز هم از 10 رمزارز اول لیست دور می شود
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۹۴۰.۵۹۲۲۲۵۲۸۳۷۹۷ تومان