چه زمانی شیب SHIB به 0.01 دلار می رسد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۱.۴۵ تومان
:watcher.guru