ظهور رمز ارزهایی مانند Shiba Inu، Dogelon Mars ،Pig Finance؛ آیا این مرحله یک نقطه ورود است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۷۰.۳۵۴۴۹۱۹۷۰۹۳۶ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۲۴۹۵۸۱۰.۰۰۸۱۳۹۳۲۴۸۰۲ تومان
پیگ فاینانسپیگ فاینانس
پیگ فاینانس$۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۶۹۱۷۰.۰۰۰۵۵۱۶۹۶۴۷۴ تومان
:ambcrypto.com