ظهور رمز ارزهایی مانند Shiba Inu، Dogelon Mars ،Pig Finance؛ آیا این مرحله یک نقطه ورود است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۹۲۰.۳۹۵۰۱۰۴۹۸۷۰۱ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۱۸۷۶۵۱۰.۰۰۹۳۵۹۱۰۵۴۴۱ تومان
پیگ فاینانسپیگ فاینانس
پیگ فاینانس$۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۸۰۹۴۰.۰۰۰۹۰۲۴۳۹۳۸۹ تومان
:ambcrypto.com