ظهور رمز ارزهایی مانند Shiba Inu، Dogelon Mars ،Pig Finance؛ آیا این مرحله یک نقطه ورود است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۱۰.۵۳۹۲۲۵۱۵۰۰۷۲ تومان
Dogelon MarsDogelon Mars
Dogelon Mars$۰.۰۰۰۰۰۰۳۵۹۶۵۸۰.۰۱۶۱۴۷۹۲۹۹۷۷ تومان
پیگ فاینانسپیگ فاینانس
پیگ فاینانس$۰.۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶۸۸۰.۰۰۰۸۳۹۰۵۴۰۸۹ تومان
:ambcrypto.com