انتظار می ‌رود که میم کوین ها دوباره شتاب گیرند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۰۶۲۲۳,۵۲۲.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۹۱۰.۳۹۴۵۲۷۴۸۹۷۳۸ تومان