انتظار می ‌رود که میم کوین ها دوباره شتاب گیرند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۷۴۱,۹۷۱.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۱۳۰.۳۶۱۳۰۲۶۳۷۲۱۷ تومان