انتظار می ‌رود که میم کوین ها دوباره شتاب گیرند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۳۶۱۳۹,۴۰۳.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۱۶۱.۴۵ تومان