انتظار می ‌رود که میم کوین ها دوباره شتاب گیرند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۸۵۰۱۴,۴۷۸.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۸۸۰.۴۴۹۳۵۴۰۵۳۵۴۸ تومان