انتظار می ‌رود که میم کوین ها دوباره شتاب گیرند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۹۹۷۴,۰۳۹.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۴۰.۵۴۰۵۷۲۰۹۰۴۹۶ تومان