تمام آنچه که در مورد رمز ارز Shiba Inu و ارزهای میم باید بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۳۶۰۰۱۷,۹۸۰ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۰۸۸۱.۲۳ تومان