تمام آنچه که در مورد رمز ارز Shiba Inu و ارزهای میم باید بدانید.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۵۹۵۱۹۱,۹۴۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۶۰.۳۵۴۱۶۵۸۵۱۳۶۸ تومان