ارزش امروز رمزارز شیبا اینو و توئیت ایلان ماسک درباره آن
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۰۹۲۱.۲۳ تومان