پیش بینی قیمت رمز ارز شیبا اینو (Shiba Inu) در ژوئن 2021
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۱۴۶۲۴,۱۴۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۴۱۵۰.۶۴۰۶۴۲۵۴۴۰۹۸ تومان