شیبا اینو Shiba Inu با دوج کوین رقابت می کند تا دهمین ارز دیجیتال بزرگ باشد
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۵۹۵۹۲۱,۹۴۱.۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۹۵۰.۳۵۶۷۴۰۲۷۳۵۳۳ تومان