آیا شیبا اینو SHIBA INU و دوج کوین DOGECOIN بیت کوین بعدی خواهند بود؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۶۷,۰۹۵۳,۸۱۲,۰۶۴,۲۹۳ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۵۴۷۶۳۸,۷۹۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۵۱.۴۱ تومان