آیا شیبا اینو SHIBA INU و دوج کوین DOGECOIN بیت کوین بعدی خواهند بود؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۴۳,۸۱۳۲,۲۱۴,۴۸۸,۹۷۴ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۰۱۶۳۵,۱۳۶.۸ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۲۵۰.۵۱۸۰۷۷۰۹۹۹۸۱ تومان