آیا شیبا اینو SHIBA INU و دوج کوین DOGECOIN بیت کوین بعدی خواهند بود؟
بیت کوینبیت کوین
بیت کوین$۱۷,۰۱۱۶۲۵,۰۶۵,۲۲۲ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۹۶۲۴۳,۶۶۰.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۲۷۰.۳۴۰۶۲۵۹۸۷۵۲۱ تومان