شیبا اینو و دوج کوین به دلیل مرج اتریوم در افزایش قیمت قرار دارند. اما چرا؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۶۸۱۲۰۹,۸۰۴,۴۴۷ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۴۱۷۲۹,۳۵۷.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۱.۴۵ تومان