شیبا اینو و دوج کوین به دلیل مرج اتریوم در افزایش قیمت قرار دارند. اما چرا؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۳۲۸.۴۴۳,۰۸۱,۰۰۹ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۵۶۱۱,۹۶۴.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۰۹۰.۳۵۹۶۵۹۷۳۴۰۰۱ تومان