شیبا اینو و دوج کوین به دلیل مرج اتریوم در افزایش قیمت قرار دارند. اما چرا؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۶۴۳.۸۷۳,۴۱۵,۹۸۶ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۰۵۹۹۴,۰۴۶.۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۱۰.۵۴۰۳۹۸۱۰۸۱۶ تومان