شیبا اینو و دوج کوین به دلیل مرج اتریوم در افزایش قیمت قرار دارند. اما چرا؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۹۷۵.۱۱۷۰,۷۹۶,۰۸۹ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۴۲۳۲۴,۸۳۵.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۵۶۰.۵۴۸۸۲۹۱۴۵۳۵۴ تومان