شیبا اینو و دوج کوین به دلیل مرج اتریوم در افزایش قیمت قرار دارند. اما چرا؟
اتریوماتریوم
اتریوم$۱,۵۹۴.۳۷۹,۶۴۵,۰۰۵ تومان
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۱۶۲۳۳,۰۷۸.۵ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۳۰.۳۶۴۶۸۶۳۶۹۷۲۲ تومان