آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید شیبا (SHIBA) است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۲۰۴۰.۵۴۰۵۷۲۰۹۰۴۹۶ تومان
:capital.com