آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید شیبا (SHIBA) است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۸۰۹۰.۴۲۲۶۵۲۹۴۳۹۴۲ تومان
:capital.com