آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید شیبا (SHIBA) است؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۳۴۰.۵۲۱۹۶۳۸۷۶۴۶۵ تومان
:capital.com