شیبا اینو و دوج کوین صعود کردند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۸۴۳۰۲۴,۸۳۲.۹ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۵۵۰.۵۴۷۴۸۱۸۷۰۰۳۸ تومان
:decrypt.co