شیبا اینو و دوج کوین صعود کردند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۴۵۹۵۹,۴۲۴.۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۵۱.۴۶ تومان
:decrypt.co