شیبا اینو و دوج کوین صعود کردند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۱۰۷۴۱,۹۷۸.۶ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۱۴۰.۳۶۹۳۲۵۲۶۸۶۵۲ تومان
:decrypt.co