شیبا اینو و دوج کوین صعود کردند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۷۸۰۱۹۴,۲۲۴ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۹۲۰.۵۹۱۲۰۹۸۱۴۵۱۶ تومان
:decrypt.co