شیبا اینو و دوج کوین صعود کردند
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۶۰۶۲۹۳,۰۲۳.۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۷۳۰.۳۶۳۹۹۹۰۰۲۷۴۲ تومان
:decrypt.co