سیف مون و بیبی دوج به بازار میلیارد دلاری می روند
SafeMoonSafeMoon
SafeMoon$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲۰.۰۰۰۳۱۹۶۳۸۲۶۳ تومان
Baby Doge CoinBaby Doge Coin
Baby Doge Coin$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۷۴۰.۰۰۰۱۲۱۷۴۸۳۹۵ تومان