دارایی های واقعی با بازدهی پایدار در میان رکود بازار