NFT چیست و چگونه عمل می کند؟ راهنمای جامعی برای مبتدیان
ترونترون
ترون$۰.۰۶۴۱۴۲۳,۳۶۰.۱ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۱.۱۲۵۸,۶۷۲ تومان
نئونئو
نئو$۱۲.۵۶۶۵۷,۹۶۷ تومان
:decrypt.co