NFT چیست و چگونه عمل می کند؟ راهنمای جامعی برای مبتدیان
ترونترون
ترون$۰.۱۰۳۴۵۲۵,۲۶۹.۱ تومان
نئونئو
نئو$۱۱.۰۷۵۶۳,۸۲۹ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۶۷۶۳۸۶۳۴,۴۵۰ تومان
:decrypt.co