NFT چیست و چگونه عمل می کند؟ راهنمای جامعی برای مبتدیان
ترونترون
ترون$۰.۱۲۱۲۱۵۶,۹۲۶.۲ تومان
نئونئو
نئو$۱۵.۵۱۸۸۶,۲۴۰ تومان
ای او اسای او اس
ای او اس$۰.۸۴۱۸۶۹۴۸,۱۰۴ تومان
:decrypt.co