بازی های قدم زدن برای کسب درآمد Move to Earn
GMTGMT
GMT$۰.۱۶۴۶۷۶۹,۷۸۰.۳ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۰۴۹۰۱۷۷۲۹۱.۱۲ تومان
GenopetsGenopets
Genopets$۰.۱۹۵۳۹۸۱۱,۶۰۵ تومان
WirtualWirtual
Wirtual$۰.۰۰۴۰۱۸۸۹۲۳۸.۶۹ تومان