بازی های قدم زدن برای کسب درآمد Move to Earn
GMTGMT
GMT$۰.۲۶۴۹۵۷۱۵,۱۷۶ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۰۶۳۰۵۹۴۳۶۱.۲ تومان
GenopetsGenopets
Genopets$۰.۳۷۳۱۹۳۲۱,۳۷۶ تومان
WirtualWirtual
Wirtual$۰.۰۰۴۰۱۸۸۹۲۳۰.۲ تومان