بازی های قدم زدن برای کسب درآمد Move to Earn
STEPNSTEPN
STEPN$۰.۴۰۷۳۴۹۱۴,۹۳۲ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۳۵۷۱۰۸۹۱,۳۰۹.۱ تومان
GenopetsGenopets
Genopets$۰.۷۹۷۹۵۸۲۹,۲۵۱ تومان
WirtualWirtual
Wirtual$۰.۰۸۴۶۶۴۳,۱۰۳.۵ تومان