بازی های قدم زدن برای کسب درآمد Move to Earn
STEPNSTEPN
STEPN$۰.۳۸۴۷۳۶۲۰,۰۹۱ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۱۴۵۵۳۸۷۶۰ تومان
GenopetsGenopets
Genopets$۰.۶۲۱۱۳۳۳۲,۴۳۵ تومان
WirtualWirtual
Wirtual$۰.۰۲۱۷۰۸۱۹۱,۱۳۳.۶ تومان