بازی های قدم زدن برای کسب درآمد Move to Earn
STEPNSTEPN
STEPN$۰.۱۵۰۷۳۴۷,۵۲۰.۷ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۰۳۸۹۴۶۸۱۹۴.۳۲ تومان
GenopetsGenopets
Genopets$۰.۱۹۵۴۱۹,۷۴۹.۸ تومان
WirtualWirtual
Wirtual$۰.۰۰۴۰۱۸۸۹۲۰۰.۵۲ تومان