بازی های قدم زدن برای کسب درآمد Move to Earn
STEPNSTEPN
STEPN$۰.۸۲۰۷۴۷۲۵,۰۸۲ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۸۳۷۴۷۲,۵۵۹.۳ تومان
GenopetsGenopets
Genopets$۶.۱۳۱۸۷,۳۳۳ تومان
WirtualWirtual
Wirtual$۰.۱۱۱۰۳۳۳,۳۹۳.۲ تومان