کسب درآمد از همه چیز: تفاوت بین چهار برنامه X-to-Earn محبوب
XANAXANA
XANA<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۸۶۰۳۸۳۲۶,۳۳۲ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۱.۰۷۳۲,۹۰۰ تومان
Axie InfinityAxie Infinity
Axie Infinity$۱۴.۸۷۴۵۵,۰۹۶ تومان
زیلیکازیلیکا
زیلیکا$۰.۰۳۸۰۱۸۰۳۱,۱۶۳.۵ تومان
بتبت
بت$۰.۳۶۸۱۷۸۱۱,۲۶۸ تومان
STEPNSTEPN
STEPN$۰.۸۳۳۰۸۲۲۵,۴۹۶ تومان
Smooth Love PotionSmooth Love Potion
Smooth Love Potion$۰.۰۰۴۳۰۴۰۸۱۳۱.۷۳ تومان
CEEK VRCEEK VR
CEEK VR$۰.۱۹۳۲۷۸۵,۹۱۵.۳ تومان
MyNeighborAliceMyNeighborAlice
MyNeighborAlice$۲.۲۱۶۷,۶۳۷ تومان
IlluviumIlluvium
Illuvium$۹۶.۵۴۲,۹۵۴,۶۰۷ تومان
Step AppStep App
Step App$۰.۰۸۷۱۳۷۲,۶۶۶.۸ تومان
MOVEZMOVEZ
MOVEZ$۰.۰۰۵۴۱۷۱۱۶۵.۷۹ تومان
HighstreetHighstreet
Highstreet$۱.۶۳۴۹,۸۸۶ تومان
GameFiGameFi
GameFi$۱۲.۵۲۳۸۳,۱۷۵ تومان