متا از ویژگی های NFT اینستاگرام در بیش از 100 کشور جهان رونمایی کرد
:crypto.news