قیمت دوج کوین و شیبا ابنو سقوط کرد اما کیک مانستر در طول 7 روز بیش از 800 درصد جهش یافته است.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۲۴۸۷۳۷,۴۱۶.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۱۲۱.۰۸ تومان
Cake MonsterCake Monster
Cake Monster$۰.۰۰۰۲۲۷۷۱۳.۵۲ تومان