آیا اکنون زمان خرید کادنا Kadena است؟
KadenaKadena
Kadena$۱.۵۷۴۸,۰۵۰ تومان