رمز ارز کادنا Kadena در آستانه صعود انفجاری است
KadenaKadena
Kadena$۰.۷۶۷۱۴۶۳۹,۵۶۶ تومان