آیا رمزارز شیبا اینو Shiba Inu میتواند بار دیگر رکورد شکنی کند؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۷۱.۴۱ تومان