آیا دوج کوین حتی پس از خرید توییتر توسط ماسک، واقعاً ارزش این حجم از تبلیغات را دارد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۴۰۲۸۵۸,۰۷۱.۹ تومان