درباره هوپر (HOPR) و توکن آن چه می دانید؟
HOPRHOPR
HOPR$۰.۰۶۱۳۵۷۲,۷۷۷.۹ تومان
:medium.com