درباره هوپر (HOPR) و توکن آن چه می دانید؟
HOPRHOPR
HOPR$۰.۰۶۱۹۷۸۲,۰۵۸.۲ تومان
:medium.com