دوج کوین Dogecoin در مقابل شیبا اینو Shiba Inu: کدام یک اول به قیمت 1 دلار می رسد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۴۰۷۴۶۸,۰۶۸.۳ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۳۵۱.۰۵ تومان
:www.marca.com