دوج کوین Dogecoin در مقابل شیبا اینو Shiba Inu: کدام یک اول به قیمت 1 دلار می رسد؟
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۰۹۵۴۱۶۵,۶۱۵.۲ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۸۲۰.۶۳۶۷۵۵۲۵۵۲۹۱ تومان
:www.marca.com