نحوه به اشتراک گذاری و یا استیکینگ استیبل کوین ها چگونه است؟
PancakeSwapPancakeSwap
PancakeSwap$۳.۷۳۱۹۵,۷۶۹ تومان
نکسونکسو
نکسو$۰.۷۳۴۶۶۵۳۸,۵۵۹ تومان
CompoundCompound
Compound$۴۲.۳۱۲,۲۲۰,۶۳۶ تومان
CompoundCompound
Compound$۴۲.۳۱۲,۲۲۰,۶۳۶ تومان