چگونه با استفاده از ارزهای دیجیتال، سرمایه را در زمان تورم حفظ کنیم؟