آیا می دانید چگونه NFT خود را بسازید؟
ترونترون
ترون$۰.۱۱۶۱۴۹۶,۸۱۵.۲ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۳۳۳۷۱,۴۲۰ تومان
تزوستزوس
تزوس$۰.۸۱۰۷۴۹۴۷,۵۷۲ تومان