آیا می دانید چگونه NFT خود را بسازید؟
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۰۴۳۱۷,۳۵۴ تومان
ترونترون
ترون$۰.۰۶۴۲۴۱۳,۳۷۵.۳ تومان
تزوستزوس
تزوس$۱.۱۲۵۸,۸۴۷ تومان