آیا می دانید چگونه NFT خود را بسازید؟
ترونترون
ترون$۰.۰۸۹۰۸۶۴,۴۹۲.۳ تومان
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۴.۰۴۲۰۳,۷۲۱ تومان
تزوستزوس
تزوس$۰.۶۶۶۹۴۹۳۳,۶۳۲ تومان