آیا می دانید چگونه NFT خود را بسازید؟
پولکاداتپولکادات
پولکادات$۶.۲۸۲۰۴,۸۰۳ تومان
ترونترون
ترون$۰.۰۵۸۹۳۱,۹۲۱.۸ تومان
تزوستزوس
تزوس$۱.۴۴۵,۶۵۷ تومان