چگونه سوزاندن شدید شیبا اینو می تواند به زودی به این میم کوین پایان دهد؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۵۷۱.۴۷ تومان