او 17 دلار در Shiba Inu سرمایه گذاری کرد و اکنون تقریباً 6 میلیون دلار سرمایه دارد.
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۴۱۱.۴۶ تومان