بررسی کامل دستگاه ماینر Goldshell KD5
KadenaKadena
Kadena$۱.۱۶۳,۱۴۲ تومان