پانزی فوین، سرمایه سرمایه گذاران را قفل و زندانی می کند و قیمت را بالا می برد.