بلاکچین های برتر در سال 2022
OptimismOptimism
Optimism<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
متیکمتیک
متیک$۰.۹۲۹۳۸۷۳۴,۱۶۹ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۱۳.۶۱۵۰۰,۳۷۱ تومان
یونی سواپیونی سواپ
یونی سواپ$۵.۹۸۲۱۹,۸۵۵ تومان
چین لینکچین لینک
چین لینک$۷.۶۴۲۸۰,۸۸۴ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۶۰۴۲۹۲۲,۲۱۷ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۴۱۴۵۱۵,۲۳۹ تومان
Chrono.techChrono.tech
Chrono.tech$۲۱.۵۶۷۹۲,۶۵۳ تومان
Somnium Space CubesSomnium Space Cubes
Somnium Space Cubes$۰.۷۷۳۲۶۹۲۸,۴۲۹ تومان
Dope Wars PaperDope Wars Paper
Dope Wars Paper$۰.۰۰۱۳۶۹۵۶۵۰.۳۵ تومان