بلاکچین های برتر در سال 2022
OptimismOptimism
Optimism<$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱---
متیکمتیک
متیک$۱.۰۹۵۷,۰۶۴ تومان
سولاناسولانا
سولانا$۲۰.۷۸۱,۰۸۴,۹۰۲ تومان
یونی سواپیونی سواپ
یونی سواپ$۵.۸۱۳۰۳,۳۳۴ تومان
چین لینکچین لینک
چین لینک$۷.۰۹۳۷۰,۱۶۲ تومان
The SandboxThe Sandbox
The Sandbox$۰.۶۳۴۹۳۳,۱۴۷ تومان
دسنترالنددسنترالند
دسنترالند$۰.۵۹۲۹۱۸۳۰,۹۵۶ تومان
Chrono.techChrono.tech
Chrono.tech$۲۱.۵۶۱,۱۲۵,۶۲۵ تومان
Somnium Space CubesSomnium Space Cubes
Somnium Space Cubes$۱.۱۲۵۸,۴۷۴ تومان
Dope Wars PaperDope Wars Paper
Dope Wars Paper$۰.۰۰۱۷۶۰۹۴۹۱.۹۴ تومان