حتی نهنگ های اتریوم هم علاقه خود را به شیبا اینو از دست می دهند
اتریوماتریوم
اتریوم$۳,۵۰۷.۳۲۰۷,۷۹۰,۸۳۸ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۸۰۹۱.۰۷ تومان