حتی نهنگ های اتریوم هم علاقه خود را به شیبا اینو از دست می دهند
اتریوماتریوم
اتریوم$۲,۹۵۸.۳۱۶۹,۸۱۱,۷۲۱ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۵۸۰.۵۴۹۹۱۱۰۲۶۹۲۲ تومان