ویتالیک بوترین بیش از 1 میلیارد دلار از شیبای اهدا شده به او را به موسسات خیریه اهدا کرد.
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۴۲۱.۴۶ تومان