آیا شیبا اینو SHIBA INU پایان می یابد و یا توسط بیتگرت Bitgert تهدید می شود؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۵۳۰.۵۴۷۲۱۳۶۸۸۹۵۵ تومان
BitgertBitgert
Bitgert$۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۹۱۰.۰۰۱۲۶۲۷۲۵۷۳۳ تومان