آیا شیبا اینو SHIBA INU پایان می یابد و یا توسط بیتگرت Bitgert تهدید می شود؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۰۹۲۸۰.۳۴۰۱۹۵۹۰۵۹۱۸ تومان
BitgertBitgert
Bitgert$۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۹۱۰.۰۰۰۸۰۶۱۶۸۹۸۴ تومان