آیا شیبا اینو SHIBA INU پایان می یابد و یا توسط بیتگرت Bitgert تهدید می شود؟
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۱۰۶۹۰.۵۵۶۱۵۶۷۴۳۵۹۶ تومان
BitgertBitgert
Bitgert$۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۱۹۹۱۰.۰۰۱۱۴۴۱۰۱۳۰۵ تومان