ایلان ماسک بعد از تشدید دادن به قیمت Dogecoin، اکنون می خواهد مالک Shiba Inu شود.
دوج کویندوج کوین
دوج کوین$۰.۱۶۲۱۷۴۱۰,۵۳۷ تومان
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۵۹۱.۶۸ تومان