ایلان ماسک تاکید میکند که بر رمزارز شیبا اینو Shiba Inu سرمایه گذاری نکرده است
شیباشیبا
شیبا$۰.۰۰۰۰۲۴۸۶۱.۴۲ تومان